Uttalar mig i DN om regeringens upphandlingsförslag

Regeringen vill ändra möjligheterna att stoppa upphandlingsprocesser genom att överklaga. Bakgrunden är att Migrationsverket stod med tomma boenden eftersom frågan överklagats.

Jag förstår regeringens tanke, men som Lagrådet framhåller uppnår regeringen inte sitt syfte med det lagförslag som de lägger fram. Lagrådet är mycket kritiskt och den kritiken bör vi ta på allvar. Lagrådet skriver bland annat så här:

I remissen sägs att lagförslagen är avsedda att vara ett förtydligande utan någon ändring av rättsläget. Det är svårt att förstå att förslagen i så fall kan få den eftersträvade effekten att allmänt underlätta genomförandet av brådskande upphandlingar.
I själva verket förefaller det vara så att förslagen syftar till en ändrad rättstillämpning som leder till att färre interimistiska beslut meddelas. För att det syftet ska uppnås krävs en reglering som anvisar just en annan rättstillämpning än den nuvarande.

I remissen skymtar tanken att lagändringen ska leda till att den upp- handlande myndighet som är part i målet mer utförligt än för närva- rande argumenterar i inhibitionsfrågan och åberopar de omständig- heter som talar för att allmänintresset ska tillgodoses. En sådan tanke kan förverkligas på annat sätt än genom den föreslagna lagändringen. Lagförslaget är föranlett av den rådande flyktingsituationen. En adekvat åtgärd kan då vara att utbilda dem som företräder Migrationsverket om de processuella förutsättningarna i målen.

Lagrådet avstyrker att remissens lagförslag läggs till grund för lagstiftning.

Jag uttalar mig i DN i frågan. Här kan du läsa artikeln.

Print Friendly