Jämställdhetsministern vill ge sig in i bolagsstyrelserna

dagens DN Debatt föreslår jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) att man nu ska lagstifta om kvinnors styrelserepresentation i större bolag.

Sabuni presenterar tre förslag till lagstiftning:

1. (…) omvandla till lag den del i bolagskoden som handlar om att näringslivet ska eftersträva jämställdhet. (…) Vi bör lagstifta om att valberedningen i varje större bolag ska sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen och att bolaget ska sträva efter en jämn könsfördelning i ledningsgruppen.

2. (…) i lagen införa en bestämmelse om att bolagsstämmorna i stora bolag ska sätta ett för företaget specifikt delmål om andelen kvinnor respektive män i bolagsstyrelsen och att styrelsen gör detsamma när det gäller ledningsgruppen.(…)

3. (…) precisera diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Varje stort bolag ska kunna redovisa inte bara vilka aktiva åtgärder som vidtagits för att skapa en inkluderande och icke diskriminerande arbetsplats, utan också vilka åtgärder man vidtagit för att nå eller bibehålla en jämn könsfördelning i styrelse och ledningsgrupp.

Lagstiftningen som sådan är inte oproblematisk. När man lagstiftar om en strävan framstår det, även för mig som jurist, som en utmaning att tillse och garantera att reglerna efterlevs.

Sabuni skriver:

Kvinnor har rätt till mer makt i samhället, och unga oavsett kön har rätt att mötas av samma förväntningar och se sig själv i förebilder. Det är dags att politiken och näringslivet söker en lösning i samförstånd.

Rätten för kvinnor att få mer makt ska alltså säkerställas genom att politiken lagstiftar om styrelserepresentation för kvinnor. Att benämna det samförstånd är kanske lite magstarkt.

Det ska vi göra med respekt för den äganderätt liberaler i många partier och i det svenska näringslivet alltid försvarat. Vi ska fortsätta respektera ägarnas rätt att utse styrelse och ledningsgrupper. Vad vi däremot aldrig kan acceptera är en ordning där kön betyder mer än kompetens.

Här kommer ytterligare en utmaning: att förena en påstått liberal värdegrund med lagstiftning om hur privata ägare ska utse sina representanter i bolagsstyrelser. Hur kan man respektera äganderätten när man stipulerar vilket kön styrelsemedlemmarna ska ha? Genom denna begränsning är inte företagen fria att välja.

Aktie­ägare tar en risk då de investerar sina pengar i ett bolag. Deras möjlighet att påverka bolagets resultat, och därmed det investerade kapitalet, begränsas i princip till att utse styrelsen som ansvarar för bolagets förvaltning och organisation (ABL 8:4). Det bör därför vara helt fritt för ägarna i vems händer de vill lägga ansvaret för sina investeringar. En lag som kraftigt begränsar ägarnas möjlighet att välja styrelse fritt anser jag därför vara alltför långtgående, även om det sker i all välmening.

(Foto: Regeringskansliet)

Print Friendly

En reaktion på “Jämställdhetsministern vill ge sig in i bolagsstyrelserna

  1. Pingback: Kvotering är alltid en dålig idé | Maria Malmer Stenergard

Kommentera